Special Days & Routine

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Sulatanpur Lodhi

Special Days

Eye Camp: 20 March (Every Year)

Birthday of Bebe Nanki Ji: 1 April – 4 April (Every Year)

Eye Camp: 05 November (Every Year)

Baisakhi: According to Nanakshahi Calendar

Shahidi Divas of Sh. Guru Arjun Dev Ji: According to Nanakshahi Calendar

Birthday of Sh. Guru Nanak Dev Ji: According to Nanakshahi Calendar

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Sulatanpur Lodhi

Daily Program Morning / Evening

4:00 AM – 4:15 AM            Parkash Sri Guru Granth Sahib & Hukamnama

4:15 AM – 5:15 AM            Panj Baaniya Nit Nem

5:15 AM – 7:15 AM            Kirtan Asa Di Var

7:15 AM – 7:30 AM            Ardas & Hukum Nama

7:30 AM – 8:15 AM            Hukum Nama , Katha & Ardas

6:00 PM – 7:00 PM            Kirtan

7:00 PM – 7:30 PM            Sodar Rehras Sahib

7:30 PM – 7:45 PM            Ardas and Hukmnama

7:45 PM – 8:00 PM            Kirtan, Aarti

8:00 PM – 8:15 PM            Kirtan Sohla,Sukh Asan Sri Guru Granth Sahib & Ardas.

Mata Nanaki Foundation is a UK based Charitable Organisation. It is sister organisation Mata Nanaki Foundation Society is a Registered Charity in India. Registration No. 06142573. It was founded by late Mrs. Bibi Balwant Kaur Soor MBE.